Stavební profesionálové a veřejnost

JAK OCHRÁNIT BUDOUCÍ DŮM (stavbu) PROTI RADONU

Před výstavbou

 • Nechte si stanovit radonový index pozemku (RIP) - povinnost podle § 98 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.
 • Měření na pozemku určeném k výstavbě provádí osoby s povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB nebo Úřad) podle závazné metodiky.
 • Výsledkem je radonový index (nízký, střední nebo vysoký), třetí kvartil souboru hodnot objemové aktivity radonu (OAR) v zemním vzduchu a plynopropustnost zemin v podloží.
 • Protokol s výsledky je určen pro projektanty (architekty).
Před výstavbou

Příprava projektu stavby

 • Investor si od projektanta (architekta) vyžádá návrh ochrany domu proti radonu ČSN 73 0601 (2019) - Ochrana staveb proti radonu z podloží a domluví návrhovou hodnotu OAR zvolenou v rozmezí 100 až 150 Bq/m3. Splněním této hodnoty by měl být dodavatel stavby smluvně vázán.
 • Projektant navrhne vhodné protiradonové opatření podle ČSN 73 0601 (2019).
 • Výsledkem je projekt obsahující vhodnou protiradonovou ochranu stavby proti radonu z podloží, a to i v případě, kdy byl stanoven nízký RIP.
Příprava projektu stavby

Na co si dát pozor

 • Má-li být v podlaze na terénu podlahové topení, musí být současně s protiradonovou izolací instalováno i odvětrání podloží nebo odvětrávaná ventilační vrstva v kontaktní konstrukci (ve všech kategoriích radonového indexu).
 • Je-li pod podlahou nejnižšího obytného podlaží umístěn plynopropustný podsyp (štěrkopísek, štěrk, tepelněizolační násyp atd.), musí být tato vrstva odvětrána prostřednictvím větracího systému podloží (ve všech kategoriích radonového indexu).
 • Ve smlouvě s dodavatelem stavby je vhodné navázat vyplacení části ceny domu na splnění podmínky dodržení návrhové hodnoty OAR.
 • Více informací získáte zhlédnutím vzdělávacího videa nebo v dokumentech 14 kroků před výstavbou a desatero profesionálů.
Na co si dát pozor

Stavební úřad

 • Projektová dokumentace předaná na příslušný stavební úřad je v rámci povolení stavby zkontrolována, zda obsahuje vhodný návrh protiradonového opatření.
Stavební úřad

Výstavba

 • V průběhu výstavby je důležité kontrolovat, zda je dodržován projekt protiradonového opatření a kritické momenty, které budou mít vliv na koncentraci radonu v dokončené stavbě viz. „Na co si dát pozor“
 • V průběhu pokládky protiradonové izolace dále zkontrolujte:
  • Název, popřípadě typ a tloušťku protiradonové izolace (musí se shodovat s projektem).
  • Celistvost a neporušenost protiradonové izolace včetně těsnosti spojů.
  • Těsnost všech prostupů protiradonovou izolací (voda, plyn, kanalizace, elektro – i prostor mezi průchodkou a jednotlivými kabely, tepelné čerpadlo – velmi vysoké riziko pronikání vysokých koncentrací radonu, potrubí od zemního výměníku atd.).
  • Těsnost napojení svislé a vodorovné protiradonové izolace.
  • Celistvost protiradonové izolace kolem všech instalačních a revizních šachet.
 • Před instalací perimetrové tepelné izolace zkontrolujte, zda je po obvodu stavby eliminován radonový most.
 • Zkontrolujte, zda jsou všechny poklopy nad revizními a instalačními šachtami těsné.
Výstavba

Kolaudace nové stavby

 • Stavební úřad může požadovat měření radonu v rámci kolaudace v dokončené stavbě.
 • Jedině měřením lze provést kontrolu, zda byla protiradonová opatření provedena správně.
 • Koncentraci (OAR) radonu lze zjistit buď krátkodobým měřením v rozsahu 7 dní, které provádí osoby s povolením SÚJB (placená služba), nebo dlouhodobým měřením stopovými detektory v délce 2-12 měsíců, a to zdarma. Bezplatné měření lze objednat prostřednictvím odkazu.
 • V dokončeném domě je žádoucí stanovit koncentraci radonu ve všech pobytových místnostech a porovnat ji s požadavkem na nepřekročení předem dohodnuté návrhové hodnoty OAR nebo s referenční úrovní pro OAR 300 Bq/m3.

Kolaudace nové stavby

Výsledkem by měla být nová stavba, v níž hodnota
objemové
aktivity radonu nepřekračuje referenční
úroveň 300 Bq/m3, respektive návrhovou hodnotu.

OAR je vyšší než 300 Bq/m3 – stavební úřad

OAR je vyšší než 300 Bq/m3 – investor, stavitel, majitel

Ochrana proti radonu ve stávající stavbě

Měření radonu

 • Jedině měřením lze zjistit hodnotu OAR a potřebu provést protiradonové opatření.
 • Typy měření
  • Dlouhodobé měření (2 – 12 měsíců) je v rámci Radonového programu za definovaných podmínek poskytováno Úřadem zdarma. Objednat si ho můžete prostřednictvím odkazu na www.radonovyprogram.cz.
  • Krátkodobá měření (minimálně 7 dní) provádějí osoby s povolením SÚJB podle platných metodik.
 • Výsledek měření porovnejte s referenční úrovní pro OAR. Pokud je naměřená hodnota nižší než 300 Bq/m3, je úroveň ozáření ve stavbě společensky přijatelná a bezpečná.

Měření radonu

Ve stavbě je překročena hodnota OAR 300 Bq/m3

 • OAR je vyšší než 300 Bq/m3 a nižší než 1000 Bq/m3 - vlastník budovy by měl sám (a ve vlastním zájmu) usilovat o co nejnižší ozáření.
 • OAR je vyšší než 1000 Bq/m3 - vlastník budovy by měl ve vlastním zájmu usilovat o co nejnižší ozáření, při splnění stanovených kritérií lze čerpat státní dotaci na provedené protiradonových opatření.
 • OAR je vyšší než 3000 Bq/m3 - vlastník budovy je povinen provést opatření ke snížení ozáření, lze čerpat státní dotaci na provedení protiradonových opatření.
 • Budova školy nebo školského zařízení nebo budovy sloužící pro zajištění sociálních anebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu fyzických osob - objemová aktivita radonu je vyšší než 300 Bq/m3, vlastník budovy povinen provést opatření ke snížení ozáření a lze čerpat státní dotaci na provedení protiradonových opatření.
Ve stavbě je překročena hodnota OAR 300 Bq/m3

Přestavba, rekonstrukce musí být provedena
podle platných technických norem ČSN 73 0601 a ČSN 73 0602

Rekonstrukce stávající stavby

Na co si dát pozor při rekonstrukci

 • Pokud plánujete zateplení obvodového pláště stavby, výměnu oken (která sníží ventilaci vzduchu) nebo instalaci nového podlahového topení, pak musíte vždy vzít do úvahy, že může dojít k nárůstu koncentrace OAR ve stavbě, a to tak, že dojde k překročení referenční úrovně.
 • Je proto potřeba, aby tato skutečnost byla při plánování rekonstrukce vždy zohledněna.
 • Nárůst OAR může nastat (a často nastává) i v případě, že před zahájením úprav byla zjištěna hodnota nižší, než je referenční úroveň 300 Bq/m3.
 • Vždy je potřeba měřením ověřit, zda není ve stavbě po rekonstrukci překročena referenční úroveň OAR.
Na co si dát pozor při rekonstrukci

Kdy musí být koncentrace
radonu změřena § 98 a 99 zákona
č. 263/2016 Sb., atomový zákon

 • Každý, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení změny dokončené stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo žádá o změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo takovou změnu oznamuje, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající stavbě
 • Vlastník budovy sloužící škole nebo školskému zařízení nebo budovy sloužící pro zajištění sociálních anebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu fyzických osob je povinen zajistit měření objemové aktivity radonu ve vnitřním ovzduší při uvedení do provozu a vždy po provedení změn dokončené stavby, které by mohly objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší ovlivnit, zejména po provedení zásahů do izolace stavby proti pronikání radonu z podloží a úprav, které mohou vést ke snížení účinnosti ventilace ve stavbě.
Kdy musí být koncentrace<br>radonu změřena § 98 a 99 zákona<br>č. 263/2016 Sb., atomový zákon

Žít zdravě znamená začít od základů.
Nechte si změřit radon v domě nebo v bytě.

Chcete se na něco zeptat? Poradíme Vám

Svůj dotaz můžete také poslat přímo na emailovou adresu radon@sujb.cz.